Život plný příběhů

Naše mateřská škola si pro období 2017 -2020 stanovila školní vzdělávací program „Život plný příběhů“. Celé znění programu je vám k dispozici u ředitelky školy.

Základní principy

V Soukromé mateřské škole Svět si klademe za cíl, aby veškerá komunikace s dítětem probíhala v duchu respektujícího přístupu. Dítě je osobnost s vlastními názory a potřebami a je nutné ho i takto brát. Na základě vlastní zkušenosti, nápomocných informací od učitele, si dítě vytváří svůj názor i vzorce chování. Je při tom ale dbáno na etické zásady a obecně platné slušné chování. Dítě si tak nenásilně vštípí zákonitosti, které později dodržuje ne z příkazu, ale z vnitřní potřeby.

Jedná se o formy zdvořilostní konverzace, udržování pořádku, starost o své okolí včetně živých zvířat, navazování dobrých mezilidských vztahů.

Dítě se tím ale učí i rovnoprávnosti. Nikdo není nadřazený, všichni máme svá práva i povinnosti. Dospělý musí dodržovat stejná pravidla, jako dítě. Pak si také dítě dokáže obhájit svůj názor a stát si za ním. Podporujeme zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti.


Organizační formy výuky:

– individuální práce dětí
– komunitní kruh (elipsa)
– frontální vyučování (velmi omezeně)
– skupinové lekce
– samostatná práce skupin
– práce s učitelem
– projekty
– exkurze (muzea, výstavy, lidská činnost…)
– přírodovědné a vlastivědné vycházky


Personální zajištění

Učitelé jsou pro žáky vzory, proto klademe velký důraz na výběr pedagogů, kteří realizují principy celého projektu. Při výběrovém řízení posuzujeme nejen požadované vzdělání a praxi, ale mnohem větší vahou je osobnostní hodnocení pedagoga. Uchazeči musí projít vstupními testy a dále celý pedagogický sbor spolupracuje s externím psychologem. Celý proces vzdělávání ve třídě je důsledně interně kontrolován a monitorován. Ve třídách působí více pedagogů, aby byly děti zvyklé na různý přístup a metody.

Nedílnou součástí je systematická spolupráce učitelů a vedení školy. Vyhodnocujeme potřeby učitelů a odpovídající prostředky věnujeme jejich dalšímu vzdělávání tak, aby na vysoké úrovni naplňovali cíle naší koncepce:

  • Učitel připravuje vyučování tak, aby se žáci u každého tématu či projektu učili přímou zkušeností.
  • Učitel má pomáhat rodičům ve výchově a vzdělávání a podporovat přirozený rozvoj dětí.
  • Učitel je ve třídě především průvodcem a pozorovatelem.


Celé vedení Soukromé mateřské školy Svět obohacujeme supervizí externího pedagoga s vysokým vzděláním v oboru Montessori pedagogiky.

V rámci práce s pracovním kolektivem a jeho rozvoje pořádáme několikrát do roka tematická školení. (Montessori v praxi, Transformace Montessori učitele, kurzy z jednotlivých oblastí Montessori pedagogiky)

 

Rodina a škola

V naší mateřské škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Rodiče jsou pro nás stejně důležití jako žáci, proto jedním z kritérií pro přijetí do Světa je shoda na základních morálních a sociálních hodnotách mezi rodinou a školou. Zachováváme nezadatelné právo rodičů na výchovu svého dítěte, proto se rodiče v našem systému mohou podílet na tvorbě osobního vzdělávacího plánu a musí o vzdělávání svého dítěte projevovat aktivní zájem.

Spolupráce s rodiči je založena na každodenních osobních kontaktech při předávání dětí, umožnění vstupu do tříd, účastí na školních akcích, aktuální informovanosti na nástěnkách, pomocí e-mailu nebo telefonním kontaktem.

Pravidlem jsou pro nás akce, kterých se účastní celé rodiny. Je to příležitost se lépe poznat a ukázat rodičům styl naší práce.

Škola spolupracuje s psychologem, který dělá supervizi nad celým pedagogickým sborem, mohou jeho služeb využívat i rodiče při řešení problémů svých dětí, mohou s ním komunikovat děti samostatně.

 

Metody a formy výuky

Soukromá mateřská škola Svět pracuje s dětmi na základě principů Montessori pedagogiky. Používáme k tomu Montessori pomůcky, Montessori materiál, ale především pedagogické metody, které jsou pro Montessori typické tedy: respektující přístup, trojstupňové vzdělávání, učení se prožitkem, učitel ustupuje do pozadí a stává se spíše průvodcem a pozorovatelem.

Montessori pedagogika nám dovoluje respektovat individualitu každého dítěte a přizpůsobovat obsah předškolního vzdělávání každému jednotlivci. V předškolním věku děti dostávají sešítky „Co už umím“, kde se zaznamenává seznámení se s pomůckami a pokroky při práci s nimi, ale také aktivity běžného života (sebeobsluha, komunikace s dospělým). Tyto sešítky jsou k dispozici k nahlédnutí rodičům.