II. stupeň ZŠ - projekt Sdružená škola Svět

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme děti do 6. a 7. třídy ZŠ. 

 

Druhý stupeň otevíráme i pro žáky z ostatních škol, kteří  hledají moderní metody vyučování, klidné prostředí a individuální přístup ve vzdělávání. 

 

Nově nabízíme také možnosti kombinace distanční a prezenční výuky pro děti, kterým tato forma v uplynulých měsících lépe vyhovovala.

Základní principy v naší škole:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • žáci jsou vzděláváni ve skupinách o max. 8 dětech
 • nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu
 • vedení k samostatnosti
 • výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
 • rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
 • postavení žáka je srovnatelné s dospělým
 • slovní hodnocení, práce se sebehodnocením
 • domácí úkoly individuálně, dle potřeby žáka
 • žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí
 
SPOLUPRÁCE
 • žák, učitel a rodič jsou partneři
 • učitelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • zajímavé a kreativní formy spolupráce
 • spolupráce se školním psychologem a odbornými institucemi

 

MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

 • zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
 • upřednostňování souvislostí před memorováním
 • maximální rozvoj každého dítěte v jeho preferovaném oboru
 • schopnost tolerovat a respektovat odlišnost
 • společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
 • možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
 • příměstské tábory
 • společné aktivity pro rodiče a děti se školou Svět

Sdružená škola Svět je společný projekt školy Svět a Křesťanské školy Nativity pro žáky na II. stupni základní školy.

Organizace projektu:

1) Uchazeči podají prostřednictvím školy Svět přihlášku a oficiálně se stanou žáky školy Nativity (kmenová škola žáka podle §41 Školského  zákona). Další podmínkou je rozhodnutí ředitelky školy o povolení individuálního vzdělávání a vyjádření školského poradenského zařízení. (Pokud má žák povoleno individuální vzdělávání už v jiné kmenové škole, může být také zařazen do projektu Sdružená škola Svět).

2)   V případě prezenční výuky žáci denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují zkušení učitelé a pedagogové. Dětem je zajištěno stravování: svačina, oběd a celodenní pitný režim.

     3) V případě distanční výuky jsou žáci vzděláváni individuálně podle předem stanovených závazných pravidel a výukového plánu. (Lze kombinovat prezenční a distanční formu výuky).

4) V průběhu školního roku žáci pracují na vlastních projektech na zadané téma, které následně prezentují před ostatními. Klademe tím velký důraz na samostatnost, učíme děti poznávat sebe sama a nebát se komunikovat  

5) Pedagogové mají během výuky velký prostor pro pedagogickou tvořivost a možnost pro efektivnější využití potenciálu dětí, učí v blocích (nemáme jednotlivé vyučovací hodiny), významným prvkem jsou mezipředmětové vazby. Žáci si celý školní rok vedou
portfolio svých aktivit a prací.

6) Děti jsou dvakrát během školního roku přezkoušeny kmenovou školou (Nativity), absolvují písemný test z hlavních předmětů a ústní pohovor. Prokazují tím zvládnutí učiva ve stejném rozsahu jako je obsah učiva kmenové školy dle ŠVP

 

Tato forma vzdělávání je vhodná především pro nadané děti, žáky, kteří mají specifické individuální potřeby ve vzdělávání nebo problém ve velkém kolektivuSdružená škola Svět je i logickým pokračováním pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ a chtějí v podobném systému pokračovat.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Kdykoliv si můžete sjednat schůzku nebo se můžete přijít podívat po předchozí domluvě přímo do výuky i s vaším dítětem. Následně umožňujeme zkušební týden pro vážné zájemce, kdy se dítě přímo účastní našeho vyučovacího programu, má možnost poznat naše pedagogy, seznámit se s prostředím a způsobem výuky. 

Názory žáků:

Názory rodičů: