2. stupeň ZŠ
projekt Sdružená škola Svět

Pro školní rok 2023/24 budeme přijímat děti do 6. – 9. třídy ZŠ.

Ve školním roce 2022/2023 průběžně přijímáme děti do 6. – 8. třídy ZŠ.

 

Druhý stupeň otevíráme pro žáky z různých škol, kteří  hledají moderní metody vyučování, klidné prostředí a individuální přístup ve vzdělávání. 

 

Nově nabízíme také možnosti kombinace distanční a prezenční výuky pro děti, kterým tato forma v uplynulých měsících lépe vyhovovala.

 

V případě zájmu o konzultaci, návštěvu prostor nebo zodpovězení dotazů kontaktujte
ředitelku školy Mgr. Drahomíru Párovou 734 523 278.

Základní principy v naší škole:

1.INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • žáci jsou vzděláváni ve skupinách o max. 8 dětech (nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu)
 • vedení k samostatnosti je smyslem naší školy (práce na volních vlastnostech, autonomii dítěte a nezávislosti)
 • výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima (nikoli podle společenského maxima)
 • rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka (respekt, tolerance, sebejistota, seberozvoj)
 • postavení žáka je srovnatelné s dospělým (autoritu a důvěru si u dětí budujeme, nezískáváme ji svým postavením)
 • vysvědčení je ve formě slovního hodnocení
 • pracujeme se sebehodnocením dětí
 • domácí úkoly zadáváme individuálně dle potřeby žáka
 
2. SPOLUPRÁCE
 • žák, učitel a rodič jsou partneři
 • pro přijetí musí být hodnoty rodiny v souladu s filozofií školy Svět
 • učitelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • individuální forma spolupráce
 • spolupráce se školním psychologem a odbornými institucemi
 

3. MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

 • zážitková pedagogika (co umí tělo, umí i hlava)
 • projektová činnost
 • upřednostňování mezipředmětových vztahů, výuky v kontextu (nikoliv memorování beze smyslu)
 • maximální rozvoj každého dítěte v jeho preferovaném oboru
 • schopnost tolerovat a respektovat odlišnost
 • společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem
 
4. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
 • možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
 • příměstské tábory
 • společné aktivity pro rodiče a děti se školou Svět
 • odborné přednášky pro rodiče na aktuální témata ve vývoji dětí (technologie, zdravá strava, ADHD, kariérní poradenství, sociální sítě, aj.)

Čím se lišíme?

 • vzdělávací výlety (IQ Landia, Mirákulum)
 • výuka v přírodě (možnost výuky v zahradní pergole, časté výlety do okolí školy)
 • pravidelná návštěva divadel
 • ICT výuka zaměřená na současnou problematiku (programování, marketing, reklamy, sociální sítě)
 • finanční gramotnost spojená s reálnými úkoly na městských úřadech, pojišťovnách a bankách
 •  výpomoc ve školní výdejně jídel a při úklidu prostor MŠ Svět (součást praktických činností)
 • pravidelné pečení a vaření jednoduchých jídel
 • časté propojení aktivit s mateřskou školkou Svět
 
Samy děti si spravují instagramový účet Sdružené školy Svět, kde sdílejí školní výlety, projekty z mediální výchovy a nebo jiné zajímavosti.
 
 

Sdružená škola Svět je společný projekt Soukromé ZŠ a MŠ Svět a Křesťanské školy Nativity 
pro žáky na 2. stupni ZŠ.

Organizace projektu:

1) Uchazeči podají prostřednictvím školy Svět přihlášku a oficiálně se stanou žáky školy Nativity (kmenová škola žáka podle §41 Školského  zákona). Další podmínkou je rozhodnutí ředitelky školy o povolení individuálního vzdělávání a vyjádření školského poradenského zařízení. (Pokud má žák povoleno individuální vzdělávání už v jiné kmenové škole, může být také zařazen do projektu Sdružená škola Svět).

2)   V případě prezenční výuky žáci denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují zkušení učitelé a pedagogové. Dětem je zajištěno stravování: svačina, oběd a celodenní pitný režim.

     3) V případě distanční výuky jsou žáci vzděláváni individuálně podle předem stanovených závazných pravidel a výukového plánu. (Lze kombinovat prezenční a distanční formu výuky).

4) V průběhu školního roku žáci pracují na vlastních projektech na zadané téma, které následně prezentují před ostatními. Klademe tím velký důraz na samostatnost, učíme děti poznávat sebe sama a nebát se komunikovat  

5) Pedagogové mají během výuky velký prostor pro pedagogickou tvořivost a možnost pro efektivnější využití potenciálu dětí, učí v blocích (nemáme jednotlivé vyučovací hodiny), významným prvkem jsou mezipředmětové vazby. Žáci si celý školní rok vedou
portfolio svých aktivit a prací.

6) Děti jsou dvakrát během školního roku přezkoušeny kmenovou školou (Nativity), absolvují písemný test z hlavních předmětů a ústní pohovor. Prokazují tím zvládnutí učiva ve stejném rozsahu jako je obsah učiva kmenové školy dle ŠVP

 

Tato forma vzdělávání je vhodná především pro nadané děti a pro děti, které mají specifické individuální potřeby ve vzdělávání nebo problém ve velkém kolektivuSdružená škola Svět je i logickým pokračováním pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na 1. stupni ZŠ a chtějí v podobném systému pokračovat.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Kdykoliv si můžete sjednat schůzku nebo se můžete přijít podívat po předchozí domluvě přímo do výuky i s vaším dítětem. Následně umožňujeme zkušební týden pro vážné zájemce, kdy se dítě přímo účastní našeho vyučovacího programu, má možnost poznat naše pedagogy, seznámit se s prostředím a způsobem výuky. 

 

Názory žáků:

Názory rodičů: