Program

„Pojďme tvořít lepší svět“

Naše základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Pojďme tvořit lepší svět“. Celé znění programu je vám k dispozici u ředitelky školy.

Základní filozofie našeho vzdělávacího programu

 • orientace na osobnost dítěte, které ke svému rozvoji potřebuje samostatnost a nezávislost – výchova jako realizace svobody
 • posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení
 • vlastní samostatná vzdělávací činnost dítěte, vedená jeho zájmem
 • v procesu vzdělávání postupuje dítě v souladu se svými individuálními a vývojovými možnostmi
 • dítě se na učení aktivně podílí, není jen jeho pasivním příjemcem  
 • připravené prostředí zahrnuje tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál, které umožňují aktivní a individuální práci dítěte
 • učitel na základě pozorování a diagnostiky dětí reflektuje svůj přístup k dětem a vytváří vhodné připravené prostředí
 • práce s chybou a pochvalou, vedení k sebekontrole a sebehodnocení
 • respekt dospělého k dítěti jako rovnocenné osobnosti

Organizace dne

 • vyučování začíná v 9:00. Od 7:30 je otevřena školní družina
 • děti mají možnost před zahájením vyučování ve škole posnídat, během dopoledne je pro děti vždy dostupná svačina
 • za hezkého počasí je možné trávit čas výuky venku, v zahradní třídě (zastřešený otevřený prostor v zahradě školy)
 • délku a obsah hodin určuje třídní učitel, ve škole nezvoní
 • děti oslovují učitele křestními jmény, tykají jim
 • hodnocení je slovní ve všech ročnících a všech předmětech. Závěrečné hodnocení formou dopisu hodnotí snahu, schopnosti, dovednosti a znaky osobnosti dítěte, zaměřuje se na motivaci k další práci
 • od 1. třídy je zajištěna výuka anglického jazyka, výuka probíhá dle personálních a finančních možností školy
 • při výuce jsou využívány alternativní metody – hlavním pilířem jsou principy M. Montessori
 • ve velké míře se pracuje s encyklopedickými knihami, aktuálními texty a je využívána bohatá nabídka učebních textů schválených MŠMT
 • při výuce je kladen důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení problému
 • upřednostňována je volnost projevu před drilem a mechanickým memorováním. Přihlíží se k individuálním schopnostem a úpravě a rychlosti psaného projevu. Frontální výuka je využívána zřídka
 • dětí se učí otevřeně vyjadřovat, diskutovat, argumentovat, respektovat názor a individualitu druhého, pracovat s chybou
 • dětem je během výuky dávána volnost založená na důvěře – mohou se na cokoliv zeptat, vznést námitky nebo připomínky, bez ptaní se napít, dojít si na toaletu

Školní družina

 • školní družinu navštěvují všechny děti; ráno před zahájením vyučování, mezi odpoledním vyučováním, po vyučování pokud čekají na začátek nějakého zájmového kroužku.
 • školní družina využívá prostor třídy, běhárny, počítačových pracovišť
 • děti družinu opouští podle času dohodnutého s rodiči
 • platba za družinu je určena podle platného ceníku ZŠ Svět

Stravování

 • děti mohou ve škole před začátkem vyučování posnídat
 • po první vyučovací hodině je pro děti připravena svačina dle aktuálního Jídelního lístku, který si můžete vždy přečíst na nástěnce
 • v průběhu dne je vždy ve třídě zajištěn dostatek nápojů  
 • zajištění obědů – externí stravování

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Filosofie školy je založená na vzájemné komunikaci a respektu. Na těchto základech je také postaven vztah rodičů a školy.
Využíváme různorodosti profesí, zaměření a zájmů rodičů, kteří se mohou spolupodílet na různých aktivitách a pomáhat chodu školy.
Rodiče mohou výuku navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek. Možnost komunikovat s vyučujícím mají rodiče i během společných akcích školy.

O činnosti školy jsou pravidelně informováni prostřednictvím notýsku, informační tabule, mailem, facebookovém profilu školy „Škola Svět“ nebo na webových stránkách školy.

Smlouva o studiu je uzavírána s rodiči na dobu určitou.

Škola spolupracuje s výchovným poradcem, který dělá supervizi nad celým pedagogickým sborem, mohou jeho služeb využívat i rodiče při řešení problémů svých dětí, mohou s ním komunikovat děti samostatně.