Základní škola Svět

Soukromá základní škola Svět si klade za cíl svým žákům poskytovat nadstandardní prostředí pro výuku a bohaté volnočasové aktivity. Hlavní snahou je zajistit příjemné podmínky pro každodenní fungování školy.

V naší škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Klademe důraz na to, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Nechceme, aby byly děti zatěžovány velkým množstvím encyklopedických informací a jejich memorováním. Upřednostňujeme logické myšlení a porozumění tématu. Vzdělávací program stavíme na přirozené zvídavosti a tvořivosti dětí. Připravujeme takové prostředí, které je pro žáky stimulující a vytváří dostatek podnětů pro samostatné studium.

Jedním ze základních pilířů pro tvorbu našeho vzdělávacího modelu je Montessori pedagogika. Učení probíhá zejména přímou zkušeností a prožitkem s pomocí speciálních didaktických pomůcek. Děti se podílejí na utváření pravidel pro práci a chování a vyhodnocování toho, jak jsou tato pravidla dodržována. Abychom v dětech podnítili zájem o nejrůznější obory, snažíme se jim zprostředkovat kontakt s odborníky z různých oblastí a zajímavými osobnostmi.

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program „Pojďme tvořit lepší svět“ (K nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy).

Připravujeme naše žáky k tomu, aby jim získané schopnosti, dovednosti a znalosti umožnily úspěšně pokračovat ve vzdělávání na 2. a 3. stupni.

Cílem našeho projektu je vložit do všech našich činností zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Při výchově se snažíme, aby naši žáci měli jasné názory, dobré chování a sociální cítění. Usilujeme o to, aby naši žáci uměli překonávat překážky, měli schopnost kriticky myslet a jednat odpovědně vůči sobě i ostatním.

Přijímací řízení a školné

Charakteristika žáků a jejich výběr

Naše škola není školou výběrovou, tzn. že školu mohou navštěvovat všichni žáci. Vítáme výrazně nadané děti, ale i děti se specifickými potřebami. Podstatou našich výukových metod je vytvoření věkově smíšených tříd tak, aby se znalosti prohlubovaly i metodou předávání zkušeností mladším žákům.

Výběr našich žáků probíhá na základě přijímacího řízení, jehož hlavním kritériem je shoda s rodiči na společném přístupu k výchově a motivaci dítěte.

První možností seznámit se s naší školou je v běžném provozu osobní návštěva v předem dohodnutém termínu. Můžete si prohlédnout celou školu, setkat se se zástupcem zřizovatele školy, ředitelem a některými učiteli a získat podrobné informace o celém procesu přijímání dětí. Následuje osobní předání přihlášky, proces přijetí dítěte je završen zápisem. Děti přicházejí s rodiči na přibližně hodinový program, kde se setkají s učiteli školy. 

 

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápisy do 1. ročníku ZŠ Svět proběhnou 14. dubna 2023.

Kritéria přijímání žáků do naší školy, naleznete pod tímto odkazem.

Přihlášku do 1. třídy můžete stáhnout zde. 

 

Školné

Smlouva se Soukromou základní školou Svět je uzavírána na dobu určitou – po dobu vzdělávání dítěte v ZŠ Svět.

Cena školného na školní rok 2023/2024  je stanovena na částku 6 500,- Kč/měsíc.