Základní škola Svět

Soukromá základní škola Svět si klade za cíl svým žákům poskytovat nadstandardní prostředí pro výuku a bohaté volnočasové aktivity. Hlavní snahou je zajistit příjemné podmínky pro každodenní fungování školy.

V naší škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Klademe důraz na to, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Nechceme, aby byly děti zatěžovány velkým množstvím encyklopedických informací a jejich memorováním. Upřednostňujeme logické myšlení a porozumění tématu. Vzdělávací program stavíme na přirozené zvídavosti a tvořivosti dětí. Připravujeme takové prostředí, které je pro žáky stimulující a vytváří dostatek podnětů pro samostatné studium.

Jedním ze základních pilířů pro tvorbu našeho vzdělávacího modelu je Montessori pedagogika. Učení probíhá zejména přímou zkušeností a prožitkem s pomocí speciálních didaktických pomůcek. Děti se podílejí na utváření pravidel pro práci a chování a vyhodnocování toho, jak jsou tato pravidla dodržována. Abychom v dětech podnítili zájem o nejrůznější obory, snažíme se jim zprostředkovat kontakt s odborníky z různých oblastí a zajímavými osobnostmi.

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program „Pojďme tvořit lepší svět“ (K nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy).

Připravujeme naše žáky k tomu, aby jim získané schopnosti, dovednosti a znalosti umožnily úspěšně pokračovat ve vzdělávání na 2. a 3. stupni.

Cílem našeho projektu je vložit do všech našich činností zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Při výchově se snažíme, aby naši žáci měli jasné názory, dobré chování a sociální cítění. Usilujeme o to, aby naši žáci uměli překonávat překážky, měli schopnost kriticky myslet a jednat odpovědně vůči sobě i ostatním.

Přijímací řízení a školné

Charakteristika žáků a jejich výběr

Naše škola není školou výběrovou, tzn. že školu mohou navštěvovat všichni žáci. Vítáme výrazně nadané děti, ale i děti se specifickými potřebami. Podstatou našich výukových metod je vytvoření věkově smíšených tříd tak, aby se znalosti prohlubovaly i metodou předávání zkušeností mladším žákům.

Výběr našich žáků probíhá na základě přijímacího řízení, jehož hlavním kritériem je shoda s rodiči na společném přístupu k výchově a motivaci dítěte.

První možností seznámit se s naší školou je v běžném provozu osobní návštěva v předem dohodnutém termínu. Můžete si prohlédnout celou školu, setkat se se zástupcem zřizovatele školy, ředitelem a některými učiteli a získat podrobné informace o celém procesu přijímání dětí. Následuje osobní předání přihlášky, proces přijetí dítěte je završen zápisem. Děti přicházejí s rodiči na přibližně hodinový program, kde se setkají s učiteli školy. 

 

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Dne 22. dubna 2022 proběhly zápisy do 1. třídy ZŠ Svět s tímto výsledkem:

Odkaz na Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 9 prvňáčků a 1 žáka z Ukrajiny do vyššího ročníku. 

 

Školné

Smlouva se Soukromou základní školou Svět je uzavírána na dobu určitou – po dobu vzdělávání dítěte v ZŠ Svět.

Cena školného je stanovena na 6 000,- Kč/měsíc